ep53﹕導覽﹕美索不達米亞展

ep53﹕導覽﹕美索不達米亞展

ep53﹕導覽﹕米索不達美亞展

 

香港搞左個美索不達美亞展,進入最後兩星期,5月13日前記得去睇

今集我地搵黎強功嘉賓,同你講下有咩要睇,背後神話故事

未睇既快快去睇!

主持:  小夜, 紫秤
嘉賓﹕ZEKE

即時收聽:

或 save as下載
後備連結